• Informácie o dotáciách na školské obedy
     • Informácie o dotáciách na školské obedy

      Vážení rodičia.

       

      Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  dotáciách“).

      Od nového školského roku 2021/2022 novela zákona prináša nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v základných školách a v poslednom ročníku materských škôl a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí:

      • dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a v materskej alebo v základnej škole je najmenej 50%  detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
      • dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

         Suma dotácie

      • suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu;
      • za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.
      • Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, daňový bonus, je povinný o uvedenom školu bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.(Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe).

         K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Aktualizované informácie  k poskytovaniu dotácií v novom školskom roku a v letných školách najdete na webových stránkach:

      Čestné vyhlásenia prosíme posielať vedúcej oddelenia školstva a kultúry MČ - Podunajské Biskupice PaeDr. Beate Biksadskej na email: beata.biksadska@mupb.sk

       

      Ďakujeme za pochopenie

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

        

       

      Vážení rodičia !

       

       

       

      Riaditeľka Materskej školy Linzbothova 18, v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z. z. § 2 odst. 6 o materskej škole, Školského poriadku materskej školy, Vás oboznamuje  s prerušením  prevádzky v čase letných prázdnin   júl – august 2021.

       

       

      elokované pracovisko na Dudvážskej 4        od 01. 07. 2021  do  30. 07. 2021  (prevádzka)

       

      MŠ Linzbothova č. 18                                    od 01. 07. 2021  do  30. 07. 2021  (prevádzka)

       

      elokované pracovisko na Latorickej 2            od 01. 07. 2021  do  30. 07. 2021  (prevádzka).

       

      Prevádzka bude v úspornom režime, z dôvodu čerpania dovoleniek pedagogických zamestnancov.

       

      Od  02. 08.  do  01. 09. 2021 – prevádzka prerušená v celom právnom subjekte.

      Prevádzka v MŠ začína 02. 09. 2021.

       

      Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť. 

       

       

       

       

    • Spoločenské hry z iHRYsko.sk
     • Spoločenské hry z iHRYsko.sk

      Vážení rodičia.

       

      Posledné týždne bežala na iHRYsko.sk iniciatíva "mačka vo vreci", v rámci ktorej bola možnosť darovať spoločenské hry aj vybraným materským školám.

      Mamičky Lenka K. a Jana P., z 1. a 4. triedy, si spomenuli aj na našu materskú školu, kde polovicou prispeli na spoločenské hry a polovicu zaplatilo iHRYsko.

      V rámci tejto akcie získala 4. trieda hru "Zachráňte rozprávky" a 1. trieda hry "Max der Kater", "Poznáš" a "Zatĺkačka Goki".

       

      Zapojeným rodičom veľmi pekne ďakujeme.

    • Deň s dobrovoľníkmi- MŠ Linzbothova 18
     • Deň s dobrovoľníkmi- MŠ Linzbothova 18

      V rámci projektu Naše mesto a Dobrý sused, prídu dňa 11. 6. 2021 do našej materskej školy dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu revitalizáciou školského dvora - obnovenie náterov na hracích prvkoch, úprava zelene, pieskovísk a zabudovanie zatrávňovacích gumových rohoží pod preliezky a hojdačky.

      Tešíme sa na spoluprácu a spoločné skrášlenie exteriéru MŠ.

    • Zmena!! Exkurzia jahody - MŠ Linzbothova 18
     • Zmena!! Exkurzia jahody - MŠ Linzbothova 18

      Vážení rodičia a milé deti,  24.5., 25.5., a 26.5.2021 nás čaká exkurzia do Dunajskej Lužnej na 

      SAMOZBER JAHÔD

      24.máj 2021 (pondelok)

      1. a 4. trieda odchod autobusu o 8:00 h

      24.5.2021  exkurzia od 9:00-10:00 h

      2. a 3. trieda  odchod autobusu o 9:00 h

      24.5.2021  exkurzia od 10:00-11:00 h 

      25. máj 2021 (utorok)

         6. a 10. trieda  odchod autobusu o 8:00 h

      25.5.2021  exkurzia od 9:00-10:00 h

         5. a 9. trieda  odchod autobusu o 9:00 h

      25.5.2021 exkurzia od 10:00-11:00 h

       8. a 7. trieda  odchod autobusu o 10:00 h

      25.5.2021 exkurzia od 11:00-12:00 h

       

       

      Priama exkurzia v jahodových sadoch bude trvať 1 hodinu. Deti získajú nové vedomosti o pestovaní jahôd, o chorobách a škodcoch, ktoré jahody poškodzujú. Dozvedia sa aké vitamíny jahody obsahujú. Dostanú nádobu do ktorej si môžu nazbierať jahôdky a zobrať domov. 

      Prosíme do ruksaku zbaliť pitie a podľa počasia pršiplášť.

      Rodičov, ktorých deti majú alergiu na jahody, prosíme aby to nahlásili pani učiteľke  v triede.

    • MŠ od 3.5.2021
     • MŠ od 3.5.2021

      • Vážení rodičia!

       Vyšla nová vyhláška ÚVZ č. 200/2021, ktorá nahrádza doteraz platnú vyhlášku ÚVZ č. 197/2021

       celé znenie nájdete na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf

        

       1. Podmienky vstupu do MŠ pre deti

       • deti v priestoroch MŠ nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty,
       • pri nástupe do MŠ od 3.5.2021 je potrebné predložiť aktualizované Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti iba v prípade pri neprítomnosti dieťaťa viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) – stiahnuť môžete TU.   To znamená, ak dieťa bolo neprítomné v MŠ v piatok, v pondelok musí toto čestné vyhlásnie doložiť učiteľke na triede.

        

       2. Podmienky vstupu pre zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ

            Do priestorov MŠ môžu vstupovať len osoby:

       • ktoré majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FPP2;
       • od 03.05.2021 nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom, kým bude okres v červenej alebo ružovej farbe.

        

       Mgr. Eva Elexová

       riaditeľka školy

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

       Pravidlá v MŠ v II.stupni (červená)

     • Sadenie jablone

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Sadenie jablone.

      Deti z 2. triedy sadili ovocné stromy na školský dvor.

      Naša Materská škola Linzbothova 18, dostala ovocný stromček od firmy Boni Fructi- Dobré jablká, Dunajská Lúžna. Firma vo svojej činnosti nezabúda aj na výchovu k zdravému životnému štýlu. 

      Pri vysádzaní asistovali deti z našej materskej školy, ktoré mali radosť z vykonanej prospešnej aktivity. 

    • Poďakovanie k 2%
     • Poďakovanie k 2%


      Milí rodičia,

      touto cestou Vám chceme veľmi pekne poďakovať, že ste nám preukázali svoju dôveru a venovali  nám 2% vašich daní, ktoré ste poukazovali za rok 2019.

      Získané finančné prostriedky prispeli k nákupu didaktických hračiek, edukačných pomôcok,  farieb, výkresov, pasteliek, lepidiel,  rozprávkových kníh, ktoré dopomáhajú pri vzdelávaní našich detí formou rôznych edukačných a hrových aktivít. 

      Tieto prostriedky tvoria značnú časť rozpočtu materskej školy a vďaka nim majú deti možnosť tráviť čas v krajšej, modernejšej škôlke a vzdelávať sa pomocou dostupných didaktických pomôcok. 

      Ak ste si termín daňového priznania predĺžili do júna 2021, budeme radi, ak nám zachováte svoju priazeň  a svoje 2 % venujete práve našej materskej škole.

                                                                                                                                           Ďakujeme

    • Pravidlá od 19.4.2021
     • Pravidlá od 19.4.2021

      Vážení rodičia,

      od 19. apríla 2021 sa v zmysle vyhlášky ÚVZ č. 175 zmierňujú podmienky prekrytia dýchacích ciest v interiéri a v exteriéri.

       

      1. Podmienky vstupu pre deti do MŠ

      • deti v priestoroch MŠ nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty,
      • prekrytie horných dýchacích ciest je však vysoko odporúčané.

      Viac informácii nájdete tu: vyhláška ÚVZ_175.pdf 

       

      Pri nástupe do MŠ je naďalej potrebné predložiť:

      • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (pri neprítomnosti dieťaťa viac ako 3 dni) – stiahnuť môžete TU.    
      • Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov Príloha 11a  (každých 7 dní) – stiahnuť môžete TU

       

      2. Podmienky vstupu pre zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ

      Do priestorov MŠ môžu vstupovať len osoby:

      • ktoré majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FPP2. viď podrobnosti TU,  (výnimku v nosení respirátora majú len pedogogickí zamestnanci v čase vyučovania podľa vyhlášky ÚVZ 175.)
      • ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
      • zaočkované:
       • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 
       • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
       • prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní atď.

      Viac informácií nájdete tu: vyhláška_187.pdf

    • Karanténa 3. trieda MŠ Linzbothova
     • Karanténa 3. trieda MŠ Linzbothova

      Vážení rodičia z Materskej školy Linzbothova18,


      dňa 15. 04. 2021 nás informoval rodič dieťaťa z  3. triedy o jeho zdravotnom
      stave. Dieťa je pozitívne na COVID-19.  

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám uložil povinnosť uzatvoriť 3. triedu do 27. 4. 2021 (vrátane).
      Prosíme, monitorujte zdravotný stav detí a pri výskyte prejavov bezodkladne
      kontaktujte riaditeľku školy na tel. č. 0905851413.


      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.


      Zápisnica z o epidemiologickom vyšetrení v prílohe.

    • Materská škola od 12.4.2021
     • Materská škola od 12.4.2021

      Vážení rodičia,

       od 12.4.2021 bude prevádzka materskej školy pre všetky deti.

      Prevádzka MŠ : od :6,30 h - 17:00 h

      Pri nástupe do materskej školy prosím predložte:

      1.       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

      2.     Zákonní zástupcovia, ktorí majú iný dôvod vyplnia tlačivo  - Príloha 11a (priniesť vyplnené 12.4.2021 – pondelok ráno).

      3.    Tlačivo – Príloha 11b   je len informácia o súhlase so spracovaním   osobných údajov, nie je potrebné tlačiť ho ani vypĺňať. 

      (Vyhlásenia sa nachádzajú v časti O škôlke- tlačivá)

      Podmienky vstupu do MŠ:

       

      ·Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní (aj starí rodičia).

      ·         Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom.

      ·         2ks rúška pre dieťa, podľa usmernenia RÚVZ v Bratislave zo dňa 2.11.2020: hlavný hygienik síce                  udeľuje výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky), ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia pre tieto skupiny ľudí: deti do 6 rokov, ale zároveň pre deti od 3 do 6 rokov sa dôrazne odporúča nosiť rúško (šál, šatka, alebo iné prostriedky) všade mimo bydliska.

      ·         Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!

      ·         Absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty,...).

      ·         Dodržiavať odstupy.

      ·         Do MŠ vstupuje iba jedna osoba s dieťaťom.

       

      Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. čísle 0905851413 (aj počas víkendu). Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

      Pre aktuálne informácie sledujte  www.mslinzbothova.edupage.org

      Mgr. Eva Elexová riaditeľka školy