• PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

  •  Termín podávania žiadostí pre školský rok 2022/2023 v materských školách Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice je od 2. mája 2022 do 4. mája 2022. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma dieťa od troch rokov veku. 

   Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. (Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt). Termín a miesto podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok a ostatné podmienky prijímania detí zverejní riaditeľ materskej školy na webovom sídle a inom verejne dostupnom mieste). 

   ČAS PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

   Do materskej školy sa deti prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne, počas školského roka sa deti prijímajú vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

   OBSAH ŽIADOSTI

   Materské školy môžu poskytnúť vypracované vlastné formuláre žiadostí, ktorých súčasťou je napr. aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu s údajom o povinnom očkovaní. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj napr. ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na formulári vytvorenom materskou školou. Žiadosť sa nevedie na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Materská škola vo formulári žiadosti, požaduje len tie údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch, ktoré sú pre rozhodovanie riaditeľa materskej školy o prijatí dieťaťa do materskej školy dôležité v rozsahu: meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť. Údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu: meno, spôsobilosť na právne úkony, adresa, kontakt. 

   PODANIE ŽIADOSTI 

   Zákonný zástupca môže podať žiadosť: osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy. Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom: a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak zákonný zástupca podá žiadosti do viacerých materských škôl a dieťa na základe žiadosti je prijaté do niektorej z nich, zákonný zástupca by mal o tom upovedomiť ostatné materské školy, do ktorých tiež podal žiadosť o prijatie svojho dieťaťa. 

   PRIJATIE DIEŤAŤA 

   Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie: o prijatí dieťaťa do materskej školy, o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo prijatí na diagnostický pobyt alebo o prijatí dieťaťa do materskej školy, v ktorom určil adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu. Riaditelia všetkých materských škôl zaradených v sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa sa rozhodujú podľa Správneho poriadku, to znamená, že dieťa je prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí. Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ každej materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. V závislosti od aktuálnych kapacitných možností konkrétnej materskej školy, riaditeľ materskej školy v rámci procesu prijímania dieťaťa do materskej školy rozhodne: o prijatí dieťaťa do materskej školy alebo o neprijatí dieťaťa do materskej školy. 

   PODMIENKY PRIJÍMANIA 

   Na predprimárne vzdelávanie: sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Okrem týchto zákonných podmienok, podľa § 59 ods. 2 školského zákona, riaditeľ materskej školy určí ostatné podmienky prijímania po dohode so zriaďovateľom a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené. 

   POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

   Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane): dovŕši päť rokov veku, dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť (toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok), nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa. 

   DIEŤA, PRE KTORÉ JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ 

   Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, (okrem prípadu ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole). 

   Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú prednostne. Ide o všeobecnú povinnosť ustanovenú školským zákonom pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR, ide o zákonom ustanovenú podmienku prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy. 

   Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. Len v spádovej materskej škole má takéto dieťa garantované prijatie, ak sa pre ňu zákonný zástupca rozhodne. Riaditeľ spádovej materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie zo zákona prednostne prijíma deti s trvalým pobytom v danej obci, v ktorej má konkrétna materská škola sídlo a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

   Ak sa dieťa počas plnenia povinného predprimárneho vzdelávania presťahuje a má novú adresu trvalého pobytu, materská škola, do ktorej „patrí“ podľa trvalého pobytu, sa stáva jeho spádovou materskou školou, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie. Do tejto materskej školy musí byť dieťa prijaté, ak to dovoľujú jej kapacitné možnosti. Ak sa zákonný zástupca rozhodne po presťahovaní vybrať pre svoje dieťa inú materskú školu, ako je jeho spádová materská škola podľa novej adresy trvalého pobytu dieťaťa, o jeho prijatí rozhoduje riaditeľ tejto vybratej materskej školy s ohľadom na aktuálne kapacitné možnosti danej materskej školy. 

   Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Inštitút „pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania“ sa uplatní vo vzťahu k deťom, u ktorých sa na základe záverov odborného vyšetrenia preukáže, že pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní bude na prospech ich osobnostného rozvoja a rozvoja ich kľúčových kompetencií, nevyhnutných na zvládnutie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

   Pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky (PŠD) / odklad PŠD 

   Na zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka musí ísť rodič každého dieťaťa, ktoré dosiahne 6 rokov veku do 31. 08. kalendárneho roku. To aj v prípade, ak zákonný zástupca vie, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku (pretože dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť). Rodič pri zápise upozorní riaditeľa základnej školy, že dieťa nezačne plniť PŠD a že po vydaní rozhodnutia riaditeľky MŠ o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predloží základnej škole fotokópiu tohto rozhodnutia. 

   Prípadne aj základná škola môže rodičovi odporučiť, aby uvažoval o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (nie o odklade, pretože Školským zákonom v znení účinnom od 1. januára 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky). 

   Pre vydanie rozhodnutia o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu. Na základe týchto dokumentov riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

   Riaditeľ základnej školy rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

   Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, to znamená, že rodič takéhoto dieťaťa opätovne pôjde na zápis do základnej a riaditeľ základnej školy mu vydá rozhodnutie o prijatí na plnenie PŠD. 

   O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna daného roka. 

   Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku 

   Zákonný zástupca môže riaditeľa materskej školy požiadať, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. Pôjde spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa pretože na základné vzdelávanie môže byť výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. 

   Ak pôjde o dieťa, ktoré v danej materskej škole už absolvuje predprimárne vzdelávanie, zákonný zástupca podľa § 28a ods. 5 školského zákona požiada riaditeľa o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku najneskôr do 31. augusta daného roku a riaditeľovi predloží: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

   Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné 

   Školským zákonom sa ustanovilo, že povinné predprimárne vzdelávanie môžu deti plniť nielen „inštitucionálnou“ formou, teda formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, ale aj inou, individuálnou formou. Individuálne (predprimárne) vzdelávanie sa chápe ako ekvivalent plnenia povinného predprimárneho vzdelávania realizovaného inštitucionalizovanou formou povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR. 

   Dieťa pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania formou individuálneho vzdelávania neprestáva byť dieťaťom kmeňovej materskej školy. Povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania môže plniť dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole (§ 28b ods. 2 školského zákona) a zákonný zástupca o to požiada materskú školu.