• Rada školy pri Materskej škole Linzbothova 18, 82106 Bratislava

   Členovia rady školy od 1.10.2020 do 30.09.2024

 • Vedenie školy

   • Mgr. Eva Elexová
   • Mgr. Eva ElexováRiaditeľkaeva.elexova@gmail.com
   • Slavka Vaškovičová
   • Slavka VaškovičováZástupkyňa riaditeľkyslava.vaskovicova@gmail.com
 • Rada školy

   • Prof. RNDr. Edgar HIller PhD.
   • Prof. RNDr. Edgar HIller PhD.zástupca rodičov
   • Ing. Lívia Repčeková
   • Ing. Lívia Repčekovázástupca rodičov
   • Kristína Pšenicová
   • Kristína Pšenicovázástupca rodičov
   • Mgr. Zuzana Kolejáková art.
   • Mgr. Zuzana Kolejáková art.zástupca rodičov
   • Iveta Vargová
   • Iveta Vargovánepedagogický zamestnanec
   • Henrieta Danková
   • Henrieta Dankovápedagogický zamestnanec
   • Mgr. Anna Beláková
   • Mgr. Anna Belákovápedagogický zamestnanec
   • Ing. Peter Tóth
   • Ing. Peter Tóthzástupca zriaďovateľa
   • Ing. Zuzana Čermanová PhD.zástupca zriaďovateľa
   • Iveta Daňkovázástupca zriaďovateľa
   • Mgr. Stanislav Koišzástupca zriaďovateľa
 • Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.

  Kompetencie :

  • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
  • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
  • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy
   
  Legislatíva
  • zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  • vyhláška č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
   
  Členstvo

  Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov, pričom:

  • Počet členov nižší ako 11 nemôže byť, ak má škola alebo školské zariadenie počet zamestnancov väčší ako 25.
  • S 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.
  • Počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
  • Počet členov by mal byť nepárny, keďže je aj výberovou komisiou, ktorej počet členov má byť nepárny[6]

  Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

  Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

   

  Zloženie rady školy 

  V základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských školách, v špeciálnych materských školách, v základných umeleckých školách, v školských internátoch a v centrách voľného času.

  • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
  • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
  • štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.