• História školy

   • Dvadsiateho siedmeho mája 1984 odbor školstva a kultúry Obvodného národného výboru Bratislava II. slávnostne otvoril na Prostrednej ulici 18 predškolské zariadenie Jasle – Materská škola. Jasle mali tri oddelenia pre 60 detí a štyri triedy materskej školy navštevovalo 120 detí. Tridsaťdva členný pedagogický, zdravotnícky a prevádzkový personál pracoval pod vedením riaditeľky – pedagogičky Anny Janotkovej a jej zástupkyne, vedúcej zdravotnej sestry Anny Bláhovej. K 31.6.1991 boli zrušené detské jasle a materská škola bola rozšírená o dve triedy. Od decembra 1991 bola do funkcie riaditeľky menovaná Elena Vörösová. Prvého januára 1998 sa táto materská škola stala súčasťou právneho subjektu Materskej školy Estónska 3, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad Bratislava II., odbor školstva a kultúry a od 1.1.2003 Miestny úrad Bratislava Podunajské Biskupice. Prvého júna 1999 získali na základe vypracovaného projektu od Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva SR certifikát na zaradenie do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Prvého januára 2004 vytvoril zriaďovateľ nový právny subjekt – Materskú školu, Linzbothova 18, s elokovanými triedami v objektoch materských škôl na Dudvážskej a Latorickej ulici. Do funkcie riaditeľky právneho subjektu bola vymenovaná Mgr. Eva Elexová, zástupkyňou sa stala Katarína Gotzmannová.

     

    V súčasnosti má materská škola 30 zamestnancov, z toho 21 pedagogických v desiatich triedach, 6 prevádzkových zamestnancov, 6 zamestnancov školského stravovania a 2 administratívne pracovníčky.


    Riaditeľka: Mgr. Eva Elexová
    Zástupkyňa: Slavka Vaškovičová


    I. trieda: 3 - 4 ročné deti
    II. trieda: 4 - 5 ročné deti
    III. trieda: 4 - 5 ročné deti
    IV. trieda: 4 - 5 ročné deti
    V. trieda: 5 - 6 ročné deti
    VI. trieda: 3 - 4 ročné deti
    VII. trieda: 5 - 6 ročné deti
    VIII. trieda: 5 - 6 ročné deti
    IX. trieda: 4 - 5 ročné deti
    X. trieda: 3 - 4 ročné deti


    Ekonómka: Miroslava Murtíniová
    Vedúca školskej jedálne: Iveta Vargová