• Profil školy

   1. Zameranie školy   Dňa 01. 01. 2004 vznikol nový právny subjekt pod názvom Materská škola Linzbothova 18, Bratislava (s elokovanými pracoviskami na Dudvážskej 4 a Latorickej 2).

   Našim zriaďovateľom je Mestská časť – Podunajské Biskupice.

   Materská škola  je  orientovaná  na  zámerný  a intencionálny  rozvoj  osobnosti  dieťaťa  s perspektívnou orientáciou na aktívne pretváranie seba a sveta okolo. Škola je súčasťou sveta    a preto všetko čo sa v nej „odohráva“, musí byť vnímané a deťom sprostredkované ako životná realita. Škola preto priamo vstupuje do života človeka s cieľom vybaviť ho potrebnými spôsobilosťami v každej oblasti. Materská škola  uplatňuje humanistickú výchovu  a vzdelanie   a učí deti  rešpektovať  všeľudské  etické  a morálne  hodnoty,  kritickým  myslením  ich  vedie  k tolerancii názorov, rás, pohlavia.

   Významné miesto zaujíma v materskej škole aj šport a pohybové aktivity a vytváranie priaznivej sociálnej a emocionálnej klímy. Posilňuje sa fyzické a psychické zdravie detí, učí ich vnímať pohyb ako každodennú súčasť života.

   Materská škola si uvedomuje, že sa významne podieľa na komplexom rozvoji dieťaťa, jeho osobnosti, tvorivosti, schopnosti vnímať a objavovať svet okolo seba, mať radosť zo svojho rozvoja. Každodenným zaraďovaním pohybových aktivít získajú potrebné benefity. Vytvoria si pozitívne vzťahy, postoje, záujmy s cieľom potreby celoživotnej pohybovej aktivity a zdravého životného štýlu. Prostredníctvom súťaží im materská škola  pomôže  učiť sa vyrovnať s výhrou  a prehrou.

   V rámci environmentálnej výchovy prostredníctvom zaujímavých tvorivých hier, aktivít a zážitkov, priameho kontaktu so živým tvorom chceme upriamiť pozornosť detí na svet zvierat a zamyslieť  sa  nad  miestom  a aktívnou  úlohou  človeka  v ňom,  naučiť  deti  žiť  v harmónii  s prírodou a vážiť si hodnotu života každého živého tvora. Na elementárnej úrovni budú získavať poznatky o dôležitosti triedenia odpadu a potrebe starať sa o životné prostredie. 

   Zameriavame sa na formovanie základov zdravého životného štýlu a to systematickou starostlivosťou o svoje zdravie a organizmus, konzumáciou ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, pravidelným pitným režimom, otužovaním, pripomínaním si svetových dní spojených so zdravým spôsobom života, ale najmä pohybovými aktivitami. 

   Na získanie základov predčitateľskej gramotnosti vytvoríme pre deti podnetné prostredie, ktoré bude pozitívne ovplyvňovať ich jazykový a rečový prejav. Budú si osvojovať základy kultivovanej spisovnej reči a rozširovať si pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu. Ponúkneme im možnosť objavovať krásu slová a ilustrácie.

   Materská škola je zameraná na:

   • predčitateľskú gramotnosť,

   • životné prostredie,

   • zdravý životný štýl.

   V školskom vzdelávacom programe sú zaradené rozšírené, aj doplnené výkonové štandardy ku každému zameraniu. Na Predčitateľskú gramotnosť, sú zamerané triedy na Linzbothovej, na Životné prostredie sú triedy na Dudvážskej  a na Zdravý životný štýl na Latorickej.
   1. Ciele Predčitateľskej gramotnosti 


   • Podporovať rozvoj predčitateľskej gramotnosti stimulujúcim prostredím a zmysluplnými stratégiami.

   • Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť prepájaním všetkých zložiek: hovorenia, počúvania, čítania, písania, myslenia.

   • Pravidelne diagnostikovať úroveň reči dieťaťa prostredníctvom jednoduchej logopedickej depistáže. 

   • Zohľadniť individuálne tempo osvojovania si reči dieťaťa. 

   • Zachovať postupnosť osvojovania pasívnej a aktívnej slovnej zásoby. 

   • Vytvárať dostatok príležitosti na napodobňovanie zreteľnej výslovnosti hlások a hláskových skupín a gramaticky správneho a spisovného používania slov a slovných spojení v reči.

   • Vedome vytvárať pozitívny vzťah ku knihám, k detskej literatúre a k časopisom, ku knižnému svetu a k dramatickému umeniu.   1. Ciele Životného prostredia


   • Získať poznatky a vedomosti z oblasti ochrany životného prostredia, separácie a recyklácie odpadov.

   • Aktívne sa zúčastňovať na ochrane životného prostredia.

   • Napomáhať deťom budovať hodnotový systém ako súčasť ich celoživotnej filozofie.

   • Prejaviť záujem o trvalo udržateľné činnosti (napr. recyklovanie, triedenie odpadu, prevencia znečistenia a pod.).

   • Poukázať na dôležitosť symbiózy medzi prírodou a človekom.

   • Cez vlastné zážitky a pocity spoznávať rovnováhu nie len v prírode, ale aj v prostredí, v ktorom žijeme.


   1. Ciele Zdravého životného štýlu


   • Podporovať fyzickú zdatnosť a psychickú vyrovnanosť.

   • Utvárať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a organizmu.

   • Zvyšovať odolnosť voči chorobám.

   • Utvárať povedomie o zdravej výžive.

   • Prostredníctvom aktivít školy ako „Školská olympiáda“, „Evička nám ochorela“ rozvíjať aktívny záujem a pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity a zodpovednosti za zdravie.

   • Zvyšovať úroveň poznávania a praktickej zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci, stomatohygieny, riešiť modelové situácie ohrozujúce zdravie.