• Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      Milí rodičia,

      Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční: 

      • v Materskej škole, Linzbothova 18, v stredu 22.9.202117:00 hod. Po skončení spoločnej časti budú pokračovať triedne schôdzky od 17:30 hod.

      • v  elokovanom pracovisku na Dudvážskej 4 vo štvrtok 23.9.2021 o 17:00 hod.

      • v  elokovanom pracovisku na Latorickej 2 v pondelok 27.9.2021 17:00 hod.

      Vedenie školy

    • Informácie o dotáciách na školské obedy
     • Informácie o dotáciách na školské obedy

      Vážení rodičia.

       

      Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  dotáciách“).

      Od nového školského roku 2021/2022 novela zákona prináša nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v základných školách a v poslednom ročníku materských škôl a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí:

      • dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a v materskej alebo v základnej škole je najmenej 50%  detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
      • dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

         Suma dotácie

      • suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu;
      • za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.
      • Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, daňový bonus, je povinný o uvedenom školu bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.(Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe).

         K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Aktualizované informácie  k poskytovaniu dotácií v novom školskom roku a v letných školách najdete na webových stránkach:

      Čestné vyhlásenia prosíme posielať vedúcej oddelenia školstva a kultúry MČ - Podunajské Biskupice PaeDr. Beate Biksadskej na email: beata.biksadska@mupb.sk

       

      Ďakujeme za pochopenie

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

        

       

      Vážení rodičia !

       

       

       

      Riaditeľka Materskej školy Linzbothova 18, v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z. z. § 2 odst. 6 o materskej škole, Školského poriadku materskej školy, Vás oboznamuje  s prerušením  prevádzky v čase letných prázdnin   júl – august 2021.

       

       

      elokované pracovisko na Dudvážskej 4        od 01. 07. 2021  do  30. 07. 2021  (prevádzka)

       

      MŠ Linzbothova č. 18                                    od 01. 07. 2021  do  30. 07. 2021  (prevádzka)

       

      elokované pracovisko na Latorickej 2            od 01. 07. 2021  do  30. 07. 2021  (prevádzka).

       

      Prevádzka bude v úspornom režime, z dôvodu čerpania dovoleniek pedagogických zamestnancov.

       

      Od  02. 08.  do  01. 09. 2021 – prevádzka prerušená v celom právnom subjekte.

      Prevádzka v MŠ začína 02. 09. 2021.

       

      Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť. 

       

       

       

       

    • Spoločenské hry z iHRYsko.sk
     • Spoločenské hry z iHRYsko.sk

      Vážení rodičia.

       

      Posledné týždne bežala na iHRYsko.sk iniciatíva "mačka vo vreci", v rámci ktorej bola možnosť darovať spoločenské hry aj vybraným materským školám.

      Mamičky Lenka K. a Jana P., z 1. a 4. triedy, si spomenuli aj na našu materskú školu, kde polovicou prispeli na spoločenské hry a polovicu zaplatilo iHRYsko.

      V rámci tejto akcie získala 4. trieda hru "Zachráňte rozprávky" a 1. trieda hry "Max der Kater", "Poznáš" a "Zatĺkačka Goki".

       

      Zapojeným rodičom veľmi pekne ďakujeme.

    • Deň s dobrovoľníkmi- MŠ Linzbothova 18
     • Deň s dobrovoľníkmi- MŠ Linzbothova 18

      V rámci projektu Naše mesto a Dobrý sused, prídu dňa 11. 6. 2021 do našej materskej školy dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu revitalizáciou školského dvora - obnovenie náterov na hracích prvkoch, úprava zelene, pieskovísk a zabudovanie zatrávňovacích gumových rohoží pod preliezky a hojdačky.

      Tešíme sa na spoluprácu a spoločné skrášlenie exteriéru MŠ.

    • Zmena!! Exkurzia jahody - MŠ Linzbothova 18
     • Zmena!! Exkurzia jahody - MŠ Linzbothova 18

      Vážení rodičia a milé deti,  24.5., 25.5., a 26.5.2021 nás čaká exkurzia do Dunajskej Lužnej na 

      SAMOZBER JAHÔD

      24.máj 2021 (pondelok)

      1. a 4. trieda odchod autobusu o 8:00 h

      24.5.2021  exkurzia od 9:00-10:00 h

      2. a 3. trieda  odchod autobusu o 9:00 h

      24.5.2021  exkurzia od 10:00-11:00 h 

      25. máj 2021 (utorok)

         6. a 10. trieda  odchod autobusu o 8:00 h

      25.5.2021  exkurzia od 9:00-10:00 h

         5. a 9. trieda  odchod autobusu o 9:00 h

      25.5.2021 exkurzia od 10:00-11:00 h

       8. a 7. trieda  odchod autobusu o 10:00 h

      25.5.2021 exkurzia od 11:00-12:00 h

       

       

      Priama exkurzia v jahodových sadoch bude trvať 1 hodinu. Deti získajú nové vedomosti o pestovaní jahôd, o chorobách a škodcoch, ktoré jahody poškodzujú. Dozvedia sa aké vitamíny jahody obsahujú. Dostanú nádobu do ktorej si môžu nazbierať jahôdky a zobrať domov. 

      Prosíme do ruksaku zbaliť pitie a podľa počasia pršiplášť.

      Rodičov, ktorých deti majú alergiu na jahody, prosíme aby to nahlásili pani učiteľke  v triede.

    • MŠ od 3.5.2021
     • MŠ od 3.5.2021

      • Vážení rodičia!

       Vyšla nová vyhláška ÚVZ č. 200/2021, ktorá nahrádza doteraz platnú vyhlášku ÚVZ č. 197/2021

       celé znenie nájdete na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf

        

       1. Podmienky vstupu do MŠ pre deti

       • deti v priestoroch MŠ nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty,
       • pri nástupe do MŠ od 3.5.2021 je potrebné predložiť aktualizované Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti iba v prípade pri neprítomnosti dieťaťa viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) – stiahnuť môžete TU.   To znamená, ak dieťa bolo neprítomné v MŠ v piatok, v pondelok musí toto čestné vyhlásnie doložiť učiteľke na triede.

        

       2. Podmienky vstupu pre zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ

            Do priestorov MŠ môžu vstupovať len osoby:

       • ktoré majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FPP2;
       • od 03.05.2021 nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom, kým bude okres v červenej alebo ružovej farbe.

        

       Mgr. Eva Elexová

       riaditeľka školy

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

       Pravidlá v MŠ v II.stupni (červená)

     • Sadenie jablone

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Sadenie jablone.

      Deti z 2. triedy sadili ovocné stromy na školský dvor.

      Naša Materská škola Linzbothova 18, dostala ovocný stromček od firmy Boni Fructi- Dobré jablká, Dunajská Lúžna. Firma vo svojej činnosti nezabúda aj na výchovu k zdravému životnému štýlu. 

      Pri vysádzaní asistovali deti z našej materskej školy, ktoré mali radosť z vykonanej prospešnej aktivity. 

    • Poďakovanie k 2%
     • Poďakovanie k 2%


      Milí rodičia,

      touto cestou Vám chceme veľmi pekne poďakovať, že ste nám preukázali svoju dôveru a venovali  nám 2% vašich daní, ktoré ste poukazovali za rok 2019.

      Získané finančné prostriedky prispeli k nákupu didaktických hračiek, edukačných pomôcok,  farieb, výkresov, pasteliek, lepidiel,  rozprávkových kníh, ktoré dopomáhajú pri vzdelávaní našich detí formou rôznych edukačných a hrových aktivít. 

      Tieto prostriedky tvoria značnú časť rozpočtu materskej školy a vďaka nim majú deti možnosť tráviť čas v krajšej, modernejšej škôlke a vzdelávať sa pomocou dostupných didaktických pomôcok. 

      Ak ste si termín daňového priznania predĺžili do júna 2021, budeme radi, ak nám zachováte svoju priazeň  a svoje 2 % venujete práve našej materskej škole.

                                                                                                                                           Ďakujeme

    • Pravidlá od 19.4.2021
     • Pravidlá od 19.4.2021

      Vážení rodičia,

      od 19. apríla 2021 sa v zmysle vyhlášky ÚVZ č. 175 zmierňujú podmienky prekrytia dýchacích ciest v interiéri a v exteriéri.

       

      1. Podmienky vstupu pre deti do MŠ

      • deti v priestoroch MŠ nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty,
      • prekrytie horných dýchacích ciest je však vysoko odporúčané.

      Viac informácii nájdete tu: vyhláška ÚVZ_175.pdf 

       

      Pri nástupe do MŠ je naďalej potrebné predložiť:

      • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (pri neprítomnosti dieťaťa viac ako 3 dni) – stiahnuť môžete TU.    
      • Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov Príloha 11a  (každých 7 dní) – stiahnuť môžete TU

       

      2. Podmienky vstupu pre zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ

      Do priestorov MŠ môžu vstupovať len osoby:

      • ktoré majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FPP2. viď podrobnosti TU,  (výnimku v nosení respirátora majú len pedogogickí zamestnanci v čase vyučovania podľa vyhlášky ÚVZ 175.)
      • ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
      • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
      • zaočkované:
       • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 
       • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
       • prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní atď.

      Viac informácií nájdete tu: vyhláška_187.pdf

    • Karanténa 3. trieda MŠ Linzbothova
     • Karanténa 3. trieda MŠ Linzbothova

      Vážení rodičia z Materskej školy Linzbothova18,


      dňa 15. 04. 2021 nás informoval rodič dieťaťa z  3. triedy o jeho zdravotnom
      stave. Dieťa je pozitívne na COVID-19.  

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám uložil povinnosť uzatvoriť 3. triedu do 27. 4. 2021 (vrátane).
      Prosíme, monitorujte zdravotný stav detí a pri výskyte prejavov bezodkladne
      kontaktujte riaditeľku školy na tel. č. 0905851413.


      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.


      Zápisnica z o epidemiologickom vyšetrení v prílohe.