• Informácie o dotáciách na školské obedy
     • Informácie o dotáciách na školské obedy

      Vážení rodičia.

       

      Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  dotáciách“).

      Od nového školského roku 2021/2022 novela zákona prináša nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v základných školách a v poslednom ročníku materských škôl a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí:

      • dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a v materskej alebo v základnej škole je najmenej 50%  detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
      • dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

         Suma dotácie

      • suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu;
      • za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.
      • Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, daňový bonus, je povinný o uvedenom školu bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.(Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe).

         K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Aktualizované informácie  k poskytovaniu dotácií v novom školskom roku a v letných školách najdete na webových stránkach:

      Čestné vyhlásenia prosíme posielať vedúcej oddelenia školstva a kultúry MČ - Podunajské Biskupice PaeDr. Beate Biksadskej na email: beata.biksadska@mupb.sk

       

      Ďakujeme za pochopenie

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

        

       

      Vážení rodičia !

       

       

       

      Riaditeľka Materskej školy Linzbothova 18, v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z. z. § 2 odst. 6 o materskej škole, Školského poriadku materskej školy, Vás oboznamuje  s prerušením  prevádzky v čase letných prázdnin   júl – august 2021.

       

       

      elokované pracovisko na Dudvážskej 4        od 01. 07. 2021  do  30. 07. 2021  (prevádzka)

       

      MŠ Linzbothova č. 18                                    od 01. 07. 2021  do  30. 07. 2021  (prevádzka)

       

      elokované pracovisko na Latorickej 2            od 01. 07. 2021  do  30. 07. 2021  (prevádzka).

       

      Prevádzka bude v úspornom režime, z dôvodu čerpania dovoleniek pedagogických zamestnancov.

       

      Od  02. 08.  do  01. 09. 2021 – prevádzka prerušená v celom právnom subjekte.

      Prevádzka v MŠ začína 02. 09. 2021.

       

      Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.